8e Montessorischool Zeeburg

Borneokade 103 • 1019KZ Amsterdam
Tel: 020-6922542
Internetadres: www.8emontessorischool.nl
e-mail: directie@8emontessorischool.nl

Directeur: Holga de Vries


Grotere kaart weergeven

8e Montessorischool Zeeburg

Weet u dat u uw kind in totaal zo’n 7300 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Het kiezen van de juiste school is dus belangrijk.
Deze informatie is bedoeld voor ouders die overwegen hun kind op onze school te plaatsen.
De schoolgids kunt u vinden op www.8emontessorischool.nl. U bent ook van harte welkom op één van onze informatie-ochtenden. De data van deze ochtenden vindt u op de website.

De 8e Montessorischool is een grote school in het Oostelijk Havengebied. Op dit moment bezoeken 579 kinderen de school. Het hoofdgebouw is gevestigd aan de Borneokade 103. De populatie is een goede afspiegeling van de buurt.De 8e Montessorischool staat voor

“actief en plezierig leren”

We vinden het belangrijk dat:

  • kinderen met plezier naar school gaan en er veel leren
  • er extra aandacht is voor kinderen die moeite hebben met leren of die daar juist erg goed in zijn
  • kinderen zoveel mogelijk leren zelfstandig te werken in eigen tempo en op eigen niveau
  • er geregeld contact is met ouders
  • er veel aandacht is voor sociale en creatieve vorming
  • wij open blijven staan voor vernieuwingen

De uitgangspunten van onze school
Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de pedagogiek van Maria Montessori. Dit betekent dat de ontwikkeling naar zelfstandigheid centraal staat. Daarnaast besteden we veel tijd aan individuele en sociale ontwikkeling.

Kinderen van verschillende leeftijden zitten zo veel mogelijk bij elkaar in één klas. Zij leren niet alleen mét elkaar, maar ook ván elkaar. Oudere kinderen kunnen jongere helpen en de jongere kinderen laten zich inspireren door oudere. Wij ervaren deze verschillende leeftijden in een klas als een positieve bijdrage aan de sfeer in de school en aan de ontwikkeling van het kind.

In een traditionele Montessorischool gebruiken de kinderen geen reken- en taalboeken, opdrachten staan meestal op losse kaarten. Instructie gebeurt daar vaak individueel. Wij hebben deze werkwijze gewijzigd: kinderen vanaf groep 3 werken uit moderne methodes. De instructie gebeurt voor een groot deel aan een groepje kinderen. Zo nodig krijgt een kind extra individuele instructie.

Hoewel wij de methode van Montessori nog steeds als uitgangspunt hanteren, is dat voor ons geen dogma. Wij zijn een vernieuwende Montessorischool. Wij vinden het een uitdaging om nieuwe werkwijzen en materialen uit te proberen. Het onderwijs op onze school is altijd in beweging; een grote veranderingsbereidheid is een kenmerk van 8e Montessorischool Zeeburg.

Wij werken aan een fijne, rustige sfeer in de school. Het is belangrijk dat uw kind zich bij ons thuis voelt. Kinderen krijgen de kans hun eigen mogelijkheden te ontplooien.

We staan er voor kwalitatief goed onderwijs te bieden, dat afgestemd is op álle leerlingen die de school bezoeken; ieder kind moet zoveel mogelijk krijgen wat het nodig heeft. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. Maar ook uw rol is daarbij onmisbaar: een goede wisselwerking tussen ouders en school vinden wij zeer belangrijk.
We willen kinderen meer bieden dan kennis alleen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan: het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfkennis, leren omgaan met anderen, leren omgaan met emoties en gebruik maken van je creatieve mogelijkheden. We vinden dat kinderen moeten leren zelfstandig keuzes te maken. Keuzes waar ze verantwoordelijkheid voor kunnen dragen en die bijdragen aan een gelukkig leven!