8e Montessorischool Zeeburg

Borneokade 103 • 1019KZ Amsterdam
Tel: 020-6922542
Internetadres: www.8emontessorischool.nl
e-mail: directie@8emontessorischool.nl

Directeur: Cordula Rooijendijk


Grotere kaart weergeven

8e Montessorischool Zeeburg

De 8e Montessorischool is een moderne Montessoribasisschool in het Oostelijk Havengebied met ruim 300 kinderen verdeeld over 12 groepen. In ons onderwijsaanbod werken wij met zowel Montessorimateriaal als met moderne lesmethodes. We vormen een professionele organisatie met veel aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling van talenten, voor zowel onze leerlingen als leerkrachten. Met een hand als begroeting bij de deur voelt ieder kind zich gezien.

Wij hebben de volgende visie op leren, didactiek en het schoolklimaat:

Visie op leren

Het belangrijkste uitgangspunt voor het leren op school is: ’leer mij het zelf te doen’. Kinderen komen met plezier naar school en vinden daar een veilige en inspirerende omgeving, waarin ze weten wat er van ze verwacht wordt. Leerlingen zijn zich bewust van hun eigen leerdoelen en denken mee over hun eigen leren. Het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling is leidend in ons onderwijs. Wij bieden onderwijs op maat, zodat elke leerling zich op eigen niveau kan ontplooien en zijn talenten kan aanspreken en verder kan ontwikkelen. Van groot belang is dat een kind leert om de geboden vrijheid te waarderen en er goed mee leert om te gaan; bij vrijheid horen afspraken. De afspraken in onze school gaan o.a. over het omgaan met elkaar en met de materialen. Als een kind nog niet goed met een bepaalde mate van vrijheid omgaat, zorgt de leerkracht ervoor dat het kind meer structuur en wat minder vrijheid krijgt.

Visie op didactiek

De voorbereide omgevingDe school is een inspirerende leeromgeving. Het enthousiasmeren van kinderen is de eerste stap in de richting van effectief leren. De leerkracht ziet waar uw kind mee bezig is, zorgt voor rust en structuur, een prettige sfeer en geeft het goede voorbeeld. De klas is zo ingericht dat alle materialen goed zichtbaar en overzichtelijk zijn opgesteld. Een belangrijke taak van de leerkracht is observeren. Wat heeft het kind nu nodig en hoe kan ik hem of haar het beste begeleiden? Deze begeleiding vindt plaats tijdens de instructie (individueel of in een groep), tijdens de rondgang en in leergesprekken met het kind. We houden de lesdoelen van de methodes aan. Daarbij beschouwen we de methode als middel, niet als doel op zich. We werken met materialen die de zintuigen prikkelen en het makkelijker maken om de les te begrijpen en te oefenen. Het onderwijsaanbod richt zich ook op de ontwikkeling van vaardigheden die kinderen nodig hebben om zich staande te kunnen houden in de hedendaagse kennissamenleving. Dit zijn de zogenaamde 21st Century Skills zoals: communiceren, samenwerken, mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, programmeren, creatief denken, kritisch denken, probleem oplossen en sociale- en culturele vaardigheden.

Visie op schoolklimaat

We creëren een fijne, prettige en veilige sfeer op school. Alleen dan ontwikkelt een kind zich goed. Op onze school leren kinderen niet alleen, ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en inzicht te krijgen in zichzelf en anderen. Ze leren met elkaar om te gaan, verdraagzaam te zijn, elkaar niet te pesten en ruzies op te lossen. Dit realiseren we door te werken met heterogene groepen, gezamenlijke vieringen en projecten en in de klas door middel van kringgesprekken en coöperatieve werkvormen. Op onze school hebben we een warme sfeer, waar kinderen, teamleden en ouders zich welkom voelen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in de klas zodat ze elkaar kunnen helpen en inspireren. We hechten aan een goede, open communicatie en samenwerking, met elkaar en met u, vanuit een wederzijdse betrokkenheid. We ontwikkelen voortdurend onze kennis en vaardigheden en maken gebruik van elkaars sterke punten.