Daltonschool De Meer

Van ‘t Hofflaan 50 • 1097 EP Amsterdam
Tel: 020 – 6945700
Internetadres: www.daltonschooldemeer.nl
e-mail:eberg@daltonschooldemeer.nl

Directeur: Esther van den Berg
Adjunct directeur: Hielie Bakker


Grotere kaart weergeven

Daltonschool
De Meer

De Meer is gevestigd aan de  Van ‘t Hofflaan 50. De school telt op dit moment 450 leerlingen verdeeld over 19 groepen. De Meer werkt volgens het Daltonprincipe. Het Daltononderwijs behoort samen met Montessori, Jenaplan en Freinet tot het traditionele vernieuwingsonderwijs.
Centraal in de Daltonwerkwijze staan:

  • samenwerken
  • zelfstandigheid
  • verantwoordelijkheid

Samenwerken krijgt dagelijks vorm tijdens het in alle groepen gebruikte coöperatief leren. De groepen drie en acht doen twee maal per week aan tutorlezen.

Zelfstandigheid leren de kinderen door het werken met dag- en weektaken. Het houden van spreekbeurten en boekbesprekingen en het maken van werkstukken. De kinderen worden daarin ook getraind doordat ze leren om te gaan met uitgestelde aandacht. Hierbij leren de kinderen hoe ze problemen op kunnen lossen zonder tussenkomst van de leerkracht.

De verantwoordelijkheid krijgt vorm door kinderen het eigen werk te laten corrigeren. Daarnaast zijn ze medeverantwoordelijk voor hun schoolomgeving.

Voor – , tussen- en naschoolse opvang
In de school is een Naschoolde opvang gevestigd in samenwerking met de Beukelse Berg. Verder werken we samen met alle aanbieders van Voor en naschoolse opvang in de buurt van de school. De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Stichting Lunchen op School.

Van groep een tot en met acht
We nemen uw kind in acht jaar mee door de basisschool. De eerste twee jaren (de kleuterbouw) zitten de kinderen in heterogene groepen. De vier, vijf en zesjarigen zitten gedurende de kleuterbouw bij elkaar in een groep. Het accent in de kleuterbouw ligt op het spelend leren. Hier maken de kinderen kennis met de uitgangspunten van dalton. Er is ruime aandacht voor de ontluikende geletterdheid. Door een systeem van preventieve logopedie en een stimulerende omgeving komen de kinderen veel met “de taal als communicatiemiddel” in aanraking Op de hier gelegde basis kunnen we in de overgang naar groep drie voortborduren. In groep drie wordt een groot accent gelegd op het leren lezen. Door gebruik te maken van de kennis uit de kleuterbouw kunnen de kinderen bij het leesproces op een verschillend niveau instappen. Kinderen die het lees/spelling proces niet goed oppakken worden geholpen met een door ons ontwikkelde remediërende methode klank en kleur. Na de basis gekregen te hebben in de groepen een tot en met drie op het gebied van taal, rekenen, lezen en spelling worden deze vakken vanaf groep vier verder uitgebouwd. Tevens komen daar ook de zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkennis bij. We volgen de leerlingen in hun cognitieve vaardigheden met behulp van het leerlingvolgsysteem van Cito.

De Meer vindt de sociaal en emotionele ontwikkeling van uw kind ook heel belangrijk. Er wordt in alle leerjaren aandacht besteed aan sociale competenties.

Aan kunst en cultuur wordt aandacht besteed tijdens de uren beeldende vorming. Met alle groepen wordt jaarlijks gewerkt in workshopvorm aan drama, muziek en dans. Alle leerlingen hebben gedurende hun schoolloopbaan gymlessen.