De organisatie

Samen onze krachten gebundeld
Samen tussen Amstel en IJ,  Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs, vormt het bevoegd gezag van 18 scholen waar ongeveer 600 professionals onderwijs verzorgen voor ruim 5500 leerlingen.
Klik hier voor het Organigram

Scholen
8e Montessorischool Zeeburg, 5e Montessorischool Watergraafsmeer, 4e Montessorischool De Pinksterbloem, Montessorischool Steigereiland, Laterna MagicaBasisschool de Dapper, Kunstmagneetschool De KraalOpenbare Daltonschool De Kleine Kapitein, Daltonschool de Meer, Openbare daltonschool Aldoende, De FlevoparkschoolDe Indische Buurt School, IKC de Kaap, Bataviaschool, SBO het SpectrumIntegraal Kindcentrum Zeeburgereiland, Montessorischool de Amstel, MKC De Schatkaart.

De Raad van Toezicht:
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de stichting en de scholen in het algemeen en op het College van Bestuur in het bijzonder.
De Raad van Toezicht wordt gevormd door:
Marianne Harten (voorzitter), Martijn Kragten (portefeuille financiën), Abdou Najib, Liesbeth Verheggen en Martine Brands (portefeuille HRM).

De Raad van Toezicht vergadert maandelijks, deze vergaderingen zijn openbaar.  Een vergadering als toehoorder bijwonen kan door u vooraf aan te melden via mluth@staij.nl.

Het College van Bestuur:
Het College van Bestuur (zie organigram) bestuurt de stichting en de scholen met inachtneming van de statuten en de op basis daarvan vastgestelde regelingen, alsmede met inachtneming van de op de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en op basis daarvan vastgestelde regelingen en met inachtneming van de Code Goed Bestuur van de PO Raad.

Het College van Bestuur bestaat uit één lid, de bestuurder: de heer A. (Arnold) Jonk.

Stafbureau:
De bestuurder en de schooldirecteuren worden ondersteund door een groep medewerkers, die samen het ‘stafbureau’ vormen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad:
Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit ouders en leerkrachten. Ten aanzien van bovenschools beleid is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). (zie Wet Medezeggenschap op scholen (WMS 1-1-2017).
Een personeelsgeleding en een oudergeleding vormen samen de GMR. De GMR heeft een Huishoudelijk Reglement GMR  , een Reglement GMR en een Medezeggenschapsstatuut.

De GMR vergadert zes keer per jaar.

Directieberaad:
De schooldirecteuren komen geregeld bij elkaar in het directieberaad. Onder voorzitterschap van de bestuurder spreken zij samen over onderwijs en ontwikkelingen. Het directieberaad is beleidsafstemmend, voorbereidend en adviserend aan de bestuurder.

Code Goed Bestuur:
In 2004 hebben de gezamenlijke organisaties voor bestuur en management, de PO Raad en de onderwijsvakbonden het initiatief genomen om een Code voor goed bestuur te ontwikkelen. In deze Code zijn een aantal principes van goed bestuur vastgelegd. De Code is bedoeld om de discussie op gang te brengen tussen bestuur, management en (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Daarbij kunnen de algemene principes worden vertaald naar afspraken die passen bij de kenmerken van de scholen en de bestuurlijke cultuur. Deze vertaling vindt bijvoorbeeld plaats in een koersplan.De verhouding tussen het College van Bestuur en de Schooldirecteur is vastgelegd in een managementstatuut.