Linnaeusschool

3e Oosterparkstraat 360 • 1092 SE Amsterdam
Tel: 020 – 6655394
Internetadres: www.linnaeusschool.nl
e-mail: cissy.merison@linnaeusschool.nl

Directeur:
Cissy Merison
Adjunct-Directeur:
Marjon Weidema


Grotere kaart weergeven

Linnaeusschool

“Met plezier leren en talenten ontwikkelen”, dat is waar onze school voor staat!
De Linnaeusschool is een gezellige, middelgrote buurtschool met een gemengde leerlingenpopulatie in de Oosterparkbuurt. Ons enthousiaste en inspirerende team van leerkrachten, onderwijsassistenten en vakleerkrachten zorgt voor degelijk en kwalitatief sterk onderwijs . Op de Linnaeusschool maken wij veel ruimte voor sport en voor creatieve vakken als handvaardigheid, zingen, drama, dans, film /video en koken, zowel tijdens de lessen als na schooltijd. De Linnaeusschool behaalt goede resultaten en besteedt veel aandacht aan de individuele mogelijkheden en behoeften van haar leerlingen. Het aantal leerlingen schommelt rond de 220. De school is een afspiegeling van de buurt . We zijn trots op onze diverse leerlingenpopulatie, want daarmee staan we middenin de hedendaagse multiculturele samenleving. Door de kleinschaligheid, de toegankelijkheid en de goede sfeer op school voelen de kinderen en de ouders zich er thuis.

Visie
Vanuit onze missie/visie “Met plezier leren en talenten ontwikkelen’  willen we dat onze leerlingen op school maximale leerresultaten behalen en uitgedaagd worden hun talenten te ontwikkelen. Omdat ieder kind uniek is, erkennen wij als school dat kinderen zich op allerlei manieren ontwikkelen, in een verschillend tempo en verschillende leerstijlen kunnen hebben. Om recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen, begeleiden de leerkrachten hun leerlingen met verschillende pedagogische – en didactische aanpakken. Gelijkwaardigheid van mensen zien wij als een belangrijk uitgangspunt van het pedagogisch klimaat: de leerlingen  moeten respect kunnen opbrengen voor waarden en normen van andere mensen. Naast de cognitieve ontwikkeling besteden we dan ook veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Ons onderwijs is erop gericht  leerlingen dusdanig toe te rusten dat zij eigen keuzes kunnen maken en een eigen mening kunnen vormen. Op die manier wil de school, samen met de ouders, de basis leggen voor een evenwichtig mens in onze multiculturele samenleving.

Het onderwijs
In de kleuterbouw wordt gewerkt met één groep 1 en drie combinatiegroepen 1/2. De kleuters werken met thema’s die aansluiten op de leefwereld van het jonge kind. Zij werken op eigen niveau en vaak naar eigen interesse. Vanaf groep 3 zitten leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar. Uitgangspunt van de leerstof zijn de methodes, waarbij de nadruk ligt op de basisvakken (taal, lezen, rekenen). De verwerking van de leerstof wordt zoveel mogelijk aangepast aan de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Door de leerlingen al vanaf groep 1/2 zelfstandig te laten werken en om te leren gaan met uitgestelde aandacht (GIP-model), kunnen de leerkrachten extra hulp of verdiepende stof aanbieden binnen de groep. In de groepen 7 en 8 wordt rekenen groepsdoorbroken aangeboden, om zoveel mogelijk in te spelen op de verschillende niveaus van de leerlingen. In alle groepen zijn moderne computers aanwezig. Er zijn meerdere vakleerkrachten aan de school verbonden: vanaf groep 3 hebben de leerlingen gymnastiek van een vakleerkracht, voor de groepen 1 t/m 4 is een dramadocente beschikbaar en de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 krijgen beeldende vorming van een beeldend kunstenaar. De school heeft een leerlingenraad die om advies wordt gevraagd over verschillende onderwerpen die voor leerlingen van belang zijn.

De voorschool
De Linnaeusschool heeft een eigen voorschool in het schoolgebouw. De voorschool gebruikt het programma “Ko Totaal”. Meer informatie aanvragen over de voorschool of aanmelden kan via inschrijvingen@dynamo-amsterdam.nl

Voor-, tussen- en naschoolse opvang
Voor de voor- en naschoolse opvang werkt de school samen met twee verschillende organisaties: Catalpa met BSO Mikado en Partou met BSO De Blauwe Hamster. De opvang vindt plaats op verschillende locaties in de directe omgeving. Er is voldoende opvang beschikbaar. De tussenschoolse opvang (het overblijven) wordt gecoördineerd door de Stichting Kinderopvang Watergraafsmeer.

De verlengde schooldag
De school heeft een Verlengde schooldag (VSD) voor alle leerlingen van de groepen 4 t/m 6.  De verlengde schooldagactiviteiten vormen een aanvulling  op de reguliere lessen op het gebied van  sport, techniek, kunst en cultuur.

Ouders
De school moedigt betrokkenheid van ouders en verzorgers van de leerlingen aan! Ouders worden uitgenodigd om te helpen bij diverse activiteiten zoals excursies en sportdagen, maar ook om zelf met voorstellen voor activiteiten en ouderbetrokkenheid te komen. In de kleutergroepen vindt maandelijks een inloop plaats, waarbij ouders en kinderen samen kunnen spelen. Daarnaast zijn er speciale activiteiten voor ouders zoals: informatieavonden, thema-avonden en koffieochtenden. Enkele ouders organiseren wekelijks het Linnaeusschoolcafé, waarbij ouders elkaar informeel kunnen ontmoeten. Daarnaast staat het team  van de Linnaeusschool natuurlijk altijd open voor vragen en opmerkingen of gewoon een gesprekje.