Onderwijs

Kinderen sterk de wereld in

De drie belangrijkste vragen die de organisatie zich stelt zijn:

  • hoe zorgen we ervoor dat het lerende kind individueel optimaal tot zijn recht komt en in staat wordt gesteld zijn talenten en ambities te ontdekken en te gebruiken;
  • hoe zorgen we ervoor dat alle medewerkers in de scholen zichzelf als onderwijsprofessionals kunnen herkennen en ontplooien in een context die daartoe stimuleert en uitdaagt;
  • hoe zorgen we ervoor dat dit gebeurt binnen een set van bestuurlijke afspraken en budgettaire kaders die voor alle partijen helder en aanvaardbaar zijn en die voldoen aan redelijke en billijke eisen van effectiviteit, efficiency en goed bestuur.

Beleid
Het bestuur heeft een koersplan. Dit plan is richtinggevend voor de schoolplannen van de scholen. Jaarlijks verantwoordt het bestuur het beleid in het jaarverslag.

Medezeggenschap
Beleid van de organisatie wordt door het bestuur aan de (G) MR voorgelegd. Ouders en personeel hebben  medezeggenschap over voorgenomen beleid. De GMR is een adviserend en instemmend orgaan.

De stichting Samen tussen Amstel en IJ gaat uit van de diversiteit in de samenleving. Zij stelt zich tot doel het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed, eigentijds, ondernemend openbaar primair onderwijs voor iedereen, waarin veel aandacht is voor samen werken. We hebben veel deskundigheid in de scholen en willen dat ook optimaal gebruiken voor de organisatie. In onze organisatie wordt gewerkt aan een professionele organisatie waarin scholen elkaar versterken door kennisuitwisseling en samenwerken op vele terreinen.

Vertrouwenspersoon
Vanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe externe vertrouwenspersoon. Zij is werkzaam bij het ABC. Haar naam is Evelien Brouwer, ebrouwer@hetabc.nl, 06 316 316 11.

Missie
in onze scholen wordt goed, eigentijds en passend onderwijs voor alle kinderen gegeven, kennen wij elkaar, halen wij er uit wat er in zit, is er permanente uitdaging en ontwikkeling, gaan we met plezier naar school, zijn wij trots op een veilige basis.

Het primaire proces
De leerkrachten en ondersteunend personeel op de scholen is het belangrijkste “kapitaal” van onze organisatie.  Het primaire proces is het belangrijkste uitgangspunt: het onderwijs aan de kinderen, daar draait het allemaal om. De directeur is de spil van de schoolorganisatie; de directeur geeft sturing aan het integraal beleid. Hij/zij is operationeel werkgever en vertegenwoordigt het bestuur op schoolniveau. De directeur is de sleutelfiguur die nieuwe ontwikkelingen kan initiëren en veranderingen in de school kan implementeren.

Het onderwijs op school
De openbare school is een school in de buurt. Samen met andere instellingen  maken we ons sterk voor een fijne en veilige omgeving voor uw kind. We organiseren bijvoorbeeld activiteiten na schooltijd, en werken samen met welzijnsinstellingen  en de wijkagent. De school in de buurt is gericht op de ontwikkeling van uw kind. Kinderen verschillen van elkaar. Uiterlijk, qua karakter, qua afkomst en kleur, noem maar op. Dat is bij ons geen probleem, sterker nog: wij gebruiken die verschillen om uw kind te leren met uiteenlopende situaties om te gaan. De school is zo een afspiegeling van de maatschappij. Dat maakt de kinderen sterk, voor nu, en voor de toekomst.

Op de openbare school is aandacht voor elk kind. Uw kind doet er toe, met al zijn aardigheden en misschien wel eigenaardigheden. Omdat kinderen van elkaar verschillen is er soms een apart werkplan nodig. Bijvoorbeeld omdat uw zoon of dochter heel snel is, of juist een beetje traag, of  wat verlegen, of heel creatief. Zo’n plan maken wij dan, in overleg met u.

Op de openbare school is het onderwijs zo gemaakt dat uw kind al zijn persoonlijke talenten kan ontwikkelen: wat er in zit, komt er ook uit. En daarnaast werkt uw zoon of dochter veel samen met de andere kinderen. Saamhorigheid, samen werken, samen spelen, samen leren en verantwoordelijkheid vinden wij belangrijk.

Onze scholen hebben goed nagedacht over welke leermethodes worden gebruikt. Kennis vinden wij belangrijk, maar er komt erg snel, heel veel nieuwe kennis bij: daarom leren wij de kinderen niet alleen wat ze moeten leren, maar ook hoe ze moeten leren. En wij geloven in sterke kinderen: wij mogen best wat van ze verwachten, elk kind naar wat het kan natuurlijk.
De kwaliteit van ons onderwijs wordt elk jaar onderzocht door de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast is elke school voortdurend bezig met de organisatie en verbetering van het onderwijs.