Montessorischool Steigereiland

John Hadleystraat 4 • 1086 WB Amsterdam
Tel: 020 – 4161677
Internetadres: www.obssteigereiland.nl
e-mail: info@obssteigereiland.nl

Directeur: Ella Duijnker
Adjunct Directeur: Marjon van Leeuwen


Grotere kaart weergeven

Montessorischool Steigereiland

Montessorischool Steigereiland is vanaf mei 2008 gevestigd in een prachtig nieuw schoolgebouw. In het schooljaar 2011-2012 zullen zo’n 600 kinderen de school bezoeken. Ons gebouw heeft een sportzaal, een speellokaal, een dans/muziekzaal en 20 klaslokalen en een dependance.

Montessorischool Steigereiland heeft de eerste prijs gewonnen in de verkiezing
Beste Onderwijswerkgever 2011-2012!

De uitgangspunten van onze school

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de pedagogiek van Maria Montessori. De ontwikkeling naar zelfstandigheid staat centraal. We besteden veel tijd aan individuele en sociale ontwikkeling. Kinderen van verschillende leeftijden zitten zo veel mogelijk bij elkaar in één klas. Zij leren niet alleen mét elkaar, maar ook ván elkaar. Oudere kinderen kunnen jongere helpen en de jongere kinderen laten zich inspireren door oudere. Wij ervaren deze verschillende leeftijden in een klas als een positieve bijdrage aan de sfeer in de school en aan de ontwikkeling van het kind. De instructie gebeurt voor een groot deel aan een groepje kinderen. Zo nodig krijgt een kind extra individuele instructie. De ideeën van Maria Montessori vormen het uitgangspunt maar wij zijn een vernieuwende Montessorischool en maken gebruik van moderne methodes. Wij vinden het een uitdaging om nieuwe werkwijzen en materialen te werken. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen vindt er veel interactie tussen de kinderen plaats. Hierdoor voelen de kinderen zich betrokken bij de les, leren ze samenwerken en leren ze actief!

Wij werken aan een fijne, rustige sfeer in de school. Het is belangrijk dat uw kind zich bij ons thuis voelt. Kinderen krijgen de kans hun eigen mogelijkheden te ontplooien. We bieden kwalitatief goed onderwijs, dat afgestemd is op álle leerlingen die de school bezoeken; ieder kind moet zoveel mogelijk krijgen wat het nodig heeft. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat ‘er in zit’. Maar ook uw rol is daarbij onmisbaar: een goede wisselwerking tussen ouders en school vinden wij zeer belangrijk. We willen kinderen meer bieden dan kennis alleen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan: het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfkennis, leren omgaan met anderen, leren omgaan met emoties en gebruik maken van je creatieve mogelijkheden. We vinden dat kinderen leren zelfstandig keuzes te maken. Keuzes waar ze verantwoordelijkheid voor kunnen dragen en die bijdragen aan een gelukkig leven!

Muziekprofiel

Alle scholen op IJburg hebben een profiel. Wij hebben muziek gekozen. Wij vinden dat muziek bijdraagt tot plezier in het leven. Dat betekent dat wij naast de “gewone” ontwikkelingsgebieden extra aandacht besteden aan muzikale vorming. Vanaf 2012 maken we gebruik van de leerlijn Zing Zo! Deze leerlijn is ontwikkeld door de Muziekschool Amsterdam. De onderbouw leert per jaar 20 nieuwe liedjes en bewegen op muziek. In de middenbouw werken we verder aan de ritmische vorming: naast het leren van nieuwe liedjes ligt het accent op ritmiek. Eén blok staat in het teken van leren trommelen. In de bovenbouw krijgt groep 6 onder schooltijd gitaarles van een docent van de muziekschool. Groep 7 en 8 krijgen muziek en dans van onze vakdocente muziek. Aan het einde van het schooljaar sluiten we het project Zing Zo! Af met een voorstelling voor ouders.

Gedurende de schoolcarrière wordt onder andere gewerkt aan muzikale zelfstandigheid, het muzieknotatiesysteem, zuiver leren zingen en misschien wel het meest belangrijke: het plezier dat leerlingen ervaren bij het maken van muziek!

Kinderen die erg veel plezier hebben in zingen kunnen deelnemen aan het schoolkoor. Het schoolkoor repeteert na schooltijd onder leiding van Anja Stigter en Angelique Hop. Zodra het schoolkoor gaat starten krijgen ouders informatie over de aanmelding per e-mailbericht. Het schoolkoor geeft een paar keer per jaar een uitvoering voor ouders en genodigden. Naast het schoolkoor is er een teamband. Deze band verzorgt de muziek tijdens allerlei activiteiten.

De sfeer op onze school
We vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt op school. We werken met elkaar aan het creëren van een fijne, prettige en veilige sfeer. Alleen dan ontwikkelt een kind zich goed. Op onze school leren kinderen niet alleen, ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en inzicht te krijgen in zichzelf en anderen. Ze leren met elkaar om te gaan, verdraagzaam te zijn, elkaar niet te pesten en ruzies op te lossen. Dit realiseren we bijvoorbeeld door kringgesprekken, spelwerkvormen, gezamenlijke vieringen, activiteiten en projecten. Elk schooljaar kiezen we een aantal projecten waarbij we samenwerken met de Stichting Educatieve Projecten, het concertgebouw of de Muziekschool.

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website: www.obssteigereiland.nl
Op de website vindt u de data van de informatieochtenden bij het menu: kalender.