Montessorischool Steigereiland

John Hadleystraat 4 • 1086 WB Amsterdam
Tel: 020 – 4161677
Internetadres: www.obssteigereiland.nl
e-mail: info@obssteigereiland.nl

Directeur: Ella Duijnker
Adjunct Directeur: Marjon van Leeuwen


Grotere kaart weergeven

Montessorischool Steigereiland

Montessorischool Steigereiland is gevestigd in een prachtig schoolgebouw. In het schooljaar 2017-2018 zullen zo’n 650 kinderen de school bezoeken. Ons gebouw heeft een sportzaal, een speellokaal, een dans/muzieklokaal, 20 klaslokalen en een dependence.

Montessorischool Steigereiland heeft de eerste prijs gewonnen in de verkiezing
Beste Onderwijswerkgever 2011-2012!

De uitgangspunten van onze school

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de pedagogiek van Maria Montessori. De ontwikkeling naar zelfstandigheid staat centraal. We besteden veel tijd aan individuele en sociale ontwikkeling. Kinderen van verschillende leeftijden zitten zo veel mogelijk bij elkaar in één klas. Zij leren niet alleen mét elkaar, maar ook ván elkaar. Wij ervaren deze verschillende leeftijden in een klas als een positieve bijdrage aan de sfeer in de school en aan de ontwikkeling van het kind. De instructie gebeurt voor een groot deel aan een groepje kinderen. Zo nodig krijgt een kind extra individuele instructie. De ideeën van Maria Montessori vormen het uitgangspunt maar wij zijn een vernieuwende Montessorischool en maken gebruik van moderne methodes. Wij vinden het een uitdaging om nieuwe werkwijzen en materialen te werken. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen vindt er veel interactie tussen de kinderen plaats. Hierdoor voelen de kinderen zich betrokken bij de les, leren ze samenwerken en leren ze actief!

Wij werken aan een fijne, rustige sfeer in de school. Het is belangrijk dat uw kind zich bij ons thuis voelt. Kinderen krijgen de kans hun eigen mogelijkheden te ontplooien. We bieden kwalitatief goed onderwijs, dat afgestemd is op álle leerlingen die de school bezoeken; ieder kind moet zoveel mogelijk krijgen wat het nodig heeft. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat ‘er in zit’. Maar ook uw rol is daarbij onmisbaar: een goede wisselwerking tussen ouders en school vinden wij zeer belangrijk. We willen kinderen meer bieden dan kennis alleen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan: het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfkennis, leren omgaan met anderen, leren omgaan met emoties en gebruik maken van je creatieve mogelijkheden. We vinden dat kinderen leren zelfstandig keuzes te maken. Keuzes waar ze verantwoordelijkheid voor kunnen dragen en die bijdragen aan een gelukkig leven!

Muziekprofiel

Onze school heeft een muziekprofiel. Wij vinden dat muziek bijdraagt tot plezier in het leven. Dat betekent dat wij extra aandacht besteden aan muzikale vorming én dat we een eigen muziekdocent in dienst hebben. Gedurende de schoolcarrière van de kinderen wordt onder andere gewerkt aan muzikale zelfstandigheid, het muzieknotatiesysteem, zuiver leren zingen en misschien wel het meest belangrijke: het plezier dat leerlingen ervaren bij het maken van muziek!

Kinderen die erg veel plezier hebben in zingen kunnen deelnemen aan het schoolkoor, geleid door onze muziekdocent Robin Leek. Ook organiseren we een keer per jaar een voorspeelavond, waar kinderen hun muzikale talenten kunnen tonen aan ouders en genodigden. Naast het schoolkoor is er een teamband, die de muziek tijdens allerlei activiteiten verzorgt.

De sfeer op onze school

We vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt op school. We werken met elkaar aan het creëren van een fijne, prettige en veilige sfeer. Alleen dan ontwikkelt een kind zich goed. Op onze school leren kinderen niet alleen, ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en inzicht te krijgen in zichzelf en anderen. Ze leren met elkaar om te gaan, verdraagzaam te zijn, elkaar niet te pesten en ruzies op te lossen. Dit realiseren we bijvoorbeeld door kringgesprekken, spelwerkvormen, gezamenlijke vieringen, activiteiten en projecten. Elk schooljaar kiezen we een aantal projecten waarbij we samenwerken met de Muziekschool, het Stedelijk Museum, het Concertgebouw of andere Amsterdamse cultuureducatie organisaties.

Compacting, verrijking in de klas en de plusklas

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben wordt het werk gecompact en verrijkt in de klas. We kijken welke vaardigheden en kennis al worden beheerst, en waarover het juist nog wel onderwijs moet krijgen. Het verrijken gebeurt in de klas met uitdagende opdrachten zoals ingewikkelde rekensommen, het leren van een vreemde taal (m.b.v. “Languagenut”), een onderzoeksopdracht of het maken van een groot werkstuk.

Een klein percentage leerlingen van onze school komt daarnaast ook in aanmerking voor een van de plusklassen. In deze plusklassen krijgen kinderen wekelijks uitdagende opdrachten, waarbij de ontwikkeling van een onderzoekende houding centraal staat.

Nachools aanbod

Elk jaar bieden we twee series van verschillende naschoolse activiteiten, zoals dansen, yoga, knutselen, programmeren, sporten, tekenen en zingen in het schoolkoor. De activiteiten worden geleid door leerkrachten van onze school. Kinderen waar rekenen en spelling lastig voor is, kunnen deelnemen aan de naschoolse reken- en spellingklassen. De naschoolse reken- en spellingklassen worden gegeven door leerkrachten van onze school.

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website: www.obssteigereiland.nl
Op de website vindt u de data van de informatieochtenden bij het menu: kalender.