SBO Het Spectrum

James Wattstraat 10 • 1097 DM Amsterdam
Tel: 020 – 4627620
Internetadres: www.sbospectrum.nl
e-mail: info@sbospectrum.nl

Directeur: Martin Remeeus


Grotere kaart weergeven

SBO Het Spectrum

Openbare school voor speciaal basisonderwijs Het Spectrum. Op Het Spectrum zitten ruim 200 kinderen. De school bestaat uit het hoofdgebouw in de James Wattstraat met 8 groepen voor 10 tot 12 -jarigen en een nevenvestiging in de Kraaipanstraat van 4 tot 10-jarigen. De kleutergroep heeft een observatiefunctie.
Ieder kind op Het Spectrum heeft speciale zorg en onderwijs nodig. Dit betekent dat wij kinderen leren, laten ervaren dat:
ieder kind op school er toe doet.
we een veilige en geborgen sfeer bieden waarin het welbevinden en het zelfvertrouwen van de kinderen centraal staat.
ieder kind fouten mag maken en daarvan leert.
ieder kind eigen kwaliteiten heeft en daarvoor waardering krijgt.
Dat vraagt van het onderwijs en de leeromgeving dat:

  • we een leeromgeving creëren waarin zo optimaal mogelijk aan de basisbehoeften van onderling verschillende leerlingen tegemoet wordt gekomen, zodat zij oveel mogelijk kennis, inzichten en vaardigheden kunnen leren.
  • we kinderen stimuleren om zich vanuit zelfvertrouwen in hun specifieke talenten te ontwikkelen.
  • we de leerstof en de begeleidingsactiviteiten afstemmen op het niveau van het kind.
  • we binnen ons programma zoveel mogelijk kijken naar wat een kind al kan, en daar bij aansluiten.
  • we altijd zullen zoeken naar redenen waardoor een kind geen plezier heeft in het leren of erin vastloopt, en het kind altijd zullen blijven motiveren.
  • De school biedt voor de kinderen die dat nodig hebben verschillende trainingen en/of therapieën. Denk daar bij aan: logopedie, fysiotherapie, sociale vaardigheidstrainingen, faalangstreductie-trainingen, spel- en creatieve therapie.

Verder is er intensief contact met externe instanties zoals Bureau Jeugdzorg, Bascule, De Meern, Mentrum enz.

Activiteiten
Behalve leren vinden we het ook belangrijk dat de kinderen kennismaken met zo veel mogelijk culturele en sportieve activiteiten. Voorbeelden zijn: muziekluister- en museumlessen, kinderfilm festival, bibliotheekprojecten, artislessen, schoolzwemmen, streetdance, sportdag, zwembaddag, 3-daags schoolkamp (voor alle groepen behalve de drie jongste groepen), politieprojecten, enz.

Ouders
Naast vorderingen, rapport- en ouderavonden, worden de verschillende projecten afgesloten met een middag of avond voor de ouders.
Verder worden er cursussen “Opvoeden Zo” en “Beter omgaan met pubers”, georganiseerd. Ook zijn er ouders die helpen in de bibliotheek, die mee gaan bij uitstapjes en helpen bij activiteiten als Sint en Kerst.

Continurooster
Alle kinderen zitten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 15.15 op school. Opvang in pauzes wordt door het personeel verzorgd.